ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮﮊﻩ ﺑﻮﺩ...

 ﺗﺎﺑﻠﻮ ؛ ﻧﻘﺎﺵ ﺭﺍ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﮐﺮﺩ.
ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮ، ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﻭ ﮐﺮﺩ...
ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺳﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ، ﻭﺍﮐﺲ ﻣﯿﺰﻧﺪ
ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮﮊﻩ ﺑﻮﺩ...

ور شکست شدن کدامین سرمایه دار، به اندازه بی سرمایه شدن تو دردناک است ؟

در شیرینی ات چه ریخته ای که کامها تلخ می شوند ؟؟

تلخ نوشت

/ 0 نظر / 22 بازدید