دیگر بوی آدمیزاد نمی دهیم ...!

دیگر بوی آدمیزاد نمی دهیم !


گرگ ها هم برای خوردنمان ناز میکنند …

 

به بعضیا باید گفت :

ی قلم،کاغذ میدم بهت...

روش خجالت بکش :|

بعضیا نوشت

/ 1 نظر / 9 بازدید
Mojtaba1376

زیبا بود[دلشکسته][ناراحت][قهر]