توبه گرگ،مرگ است…!

از چوپان پیری پرسیدند چه خبر؟گفت:

گرگ شد ،آن بره ای که نوازشش میکردم...

 

 

حالم،حال گرگی است که خداوند توبه اش را پذیرفته ولی مردم می گویند :توبه گرگ،مرگ است…

از دل نوشت

/ 5 نظر / 38 بازدید