گیر کرده ام در دل ابرها...

دِلِ مَـــــن
کُــــلــبـــۀ بـــارانــیـستـــــــ ...
وَ تُـــــو ،
آن بـــارانِ بــــی اِجــــازهِ ای ؛
کِــــه نـاگــــهــــان دَر اِحــســــاسِ مَـــــــن ،
چِـــکِّــــــه مـــــی کُـــنــــــی...

شبیه بارانی که هنوز نیامده

گیر کرده ام در دل ابرها...

احساس نوشت

/ 2 نظر / 10 بازدید
alix64

Like it's great [لبخند]

ساحل

ای بابا[ناراحت] گیر نکن.[کلافه] به خودت روغن بزن رد شی از دل ابر ها، بارون شی مردم خوشحال بشن[پلک][نیشخند]