زندگی کردن بیشتر شهامت می خواهد!

گاهی زندگی کردن بیشتر شهامت می خواهد تا این که خودت را خلاص کنی

 آلبر کامو

لازمه قدر دانی از داشته هایتان

گاهی از دست دادن آنها است . . .

حقیقت نوشت

/ 2 نظر / 43 بازدید
r&r

زیباو قابل تامل بود[متفکر]

وحید

واقعا درود زیبا بود[گل]