با خریدار بســاز ...

عاشق کشی، دیوانه کردن، مردم آزاری !

یک جفت چشم مشکی و اینقدر کارایی ؟!

ای عشوه فروش !

با خریدار بســاز ...

عشق نوشت

/ 3 نظر / 14 بازدید
Lemon Tart

ای عشوه فروش با خریدار بساز معرکســـــت [تایید][تایید][دست][دست][دست]

مهسا

[قلب]

Amirho3ein

خندیدی و با خنده ات ... شهر دلم تسخیر شد ... لبخند معروف ژکوند ... با خنده ات تحقیر شد ...