مردانی را میشناسم...

  مرد باش برای دختری که قلبش از جنس حریر است...

دختر ها قلبشان نازک تر از آنست که تو آن را بشکنی...

مردانه پای او بایست...

ریحانه.ج

مردانی را میشناسم که هنگام عصبانیت،هرگز
داد نمیزنند،ناسزا نمیگویند،نمیزنند،نمیشکنند
،تهمت نمیزنند،کبود نمیکنند،خراب نمیکنند....
تنها گوشه ای مینشیند و فکر میکنند...

به همه چیز...و با آرامش همه چیز را حل میکنند
تا مبادا به کسانی که دوستش دارند از گل کمتر گفته باشند...

خوب نوشت

/ 1 نظر / 36 بازدید
r&r

مگه داریم اینجور مرد؟؟؟؟؟[سوال]