پوست بی مغز

در مملکت ما پوست بی مغز زیاد است،ظاهرش را نگاه می کنی آدم است

ولی وقتی پی به باطنش می بری خالی است،مغز ندارد،مغزش را خورده اند

ما را باید تربیت کنند تعلیم بدهند هوش و استعداد ما را تیز کنند

ولی آن سنگی که تیز و برانمان کند کو؟!...

ماکسیم گورکی

به تعدادی جانورشناس ماهر

برای توجیه رفتار بعضی  انسان ها  نیازمندیم !!

 با ربط نوشت

/ 1 نظر / 21 بازدید
(hosein (garena

لایک واقعا درسته :)